„Startuj z SPNT”

7037Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Startuj z SPNT”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. śląskim (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, działalność prowadzoną w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Celem głównym projektu „Startuj z SPNT” jest aktywizacja zawodowa 20 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z woj. śląskiego, prowadząca do uzyskania samozatrudnienia przez 16 z nich. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w woj. śląskim, należących do jednej z poniższych grup:

 • osób zwolnionych tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu . Jednocześnie zgodnie z brzmieniem typu projektu, w ramach którego realizować można projekty osoby te, by kwalifikowały się do wsparcia, powinny zostać zwolnione „z przyczyn niedotyczących pracowników” przez „pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”,
 • osób przewidzianych do zwolnienia – tj. osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy – osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze i poradnictwo psychologiczne (128 godzin) oraz zwrot kosztów dojazdu,
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 40 000,00 zł na osobę,
 • Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w wysokości maksymalnie 1600,00 zł na osobę miesięcznie (przez okres 6 lub 12 miesięcy) połączone z doradztwem po założeniu działalności gospodarczej w wymiarze 8 godzin.

W projekcie założono:

 • Liczbę uczestników projektu – 20,
 • Liczbę wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – 16,
 • Liczbę wsparcia podstawowego pomostowego – 16,
 • Liczbę wsparcia przedłużonego pomostowego -10.

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

W przypadku pytań i wątpliwości, personel Biura Projektu pozostaje do Państwa dyspozycji. Osoby do kontaktu:

 • Elżbieta Klimek, Specjalista ds. administracji i komunikacji – tel.: 32 778 91 02, e-mail: startuj@arl.org.pl, e.klimek@arl.org.pl.
 • Anna Kopka, Kierownik projektu – tel.: 32 266 50 41 wew. 706, e-mail: startuj@arl.org.pl, a.kopka@arl.org.pl,

Skomentuj

Pin It

komentarze wyłączone.